A/S Bjøvlund-Astrup Plantager

- af Hans Andreasen, Grisbæk
I 1874 oprettedes A/S Bjøvlund - Åstrup plantager med det formål at tilplante de store hedestrækninger der var her. Tanken om oprettelsen af selskabet blev undfanget af en kreds af mænd i Åstrup der holdt møder på kroen for at finde løsninger der kunne medvirke til en opgangsperiode for egnen. (Deltagerne måtte kun beværtes med to kaffepunche) Så snart sagen var tilrettelagt for Åstrup sogn tog de kontakt til Holsted og Vejrup sogne.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling på Larsens hotel i Holsted. Lovene blev vedtaget og der blev givet bemyndigelse til bestyrelsen til at tegne 250 aktier a 50 kr. til den nødvendige kapital til erhvervelsen af Bjøvlund og Åstrup heder, der var på ca. 140 tdr. land. Jorden kostede 16 -20 kr. pr. tdr. land, de fleste tog aktier for salgssummen.

Det volte selskabet en del vanskeligheder at få dele af jorden tilskødet, idet de pågældende ejere ingen anelse havde om grænseskellene. Især var det galt på Bjøvlund hede, hvor en strækning kaldet "æ Fannike Hie" var uden ejermand. Det var et stykke hedejord, hvor folk fra Fanø fra ældgammel tid havd haft ret til at komme én om året og plukke lyng til at lægge på øens veje. Man fandt da på den udvej at lade Åstrup kommune give selskabet skøde på jorden. Det meste af heden lå i Åstrup sogn, helt op til hovedvejen.

I Sagn om Fanøs tilblivelse og dens tilintetgørelse engang i fremtiden, nævnes at da Fanøboerne efter en stormflod frygtede at øen skulle synke i havet igen, besluttede de at erhverve et større stykke jord på fastlandet, langt inde i landet, hvor havet ikke kunne nå ind, og hvor i påkommende tilfælde kunne flytte ind. Jordstykket skulle være så stort at hele øens befolkning kunne være der. Heden menes at være solgt af ejeren på Endrupholm til Fannikkerne.

Bjøvlund plantage var ved 100 års jubilæet på over 87 ha.