Asmus Jæger

- af Thea Smidt, Sejstrup
På hjørnet ved Hunderup skoles have står der en mindesten med indskriften:
A S M U S • J Æ G E R
F. 1848 • D B M • D. 1917
LÆRER & KIRKESANGER
FRA • 1875-1912
TAK • FOR • TROFAST • VIRKE
I SKOLE • FOR • HJEM • OG • SKOLE

I de sidste 25 år af det sidste århundrede (1800) og den første halve snes år af det indeværende (1900) satte en enkelt sig mange spor ikke blot i Hunderup sogn, men også videre ud: Asmus Jæger. Som ældste barn af en flok på 10 blev Asmus Jæger født i Føvling sogn i 1848. Efter lærereksammen virkede han en kort tid som vikar i Hjortlund, hvorfra han kom til Hunderup skole og virkede her fra 1875 til 1912 som lærer og kirkesanger.

Med stor indsigt drev Asmus Jæger sit landbrug på den jordlod, der hørte til skolen og havde 2 køer og en hest. Ret hurtig blev han en foregangsmand i sognet, hvor han var med til at starte det nu nedlagte andelsmejeri, ligesom han også var med til at starte Esbjerg svineslagteri. Samtidig står mindet om ham som en betydelig lærer, der nød stor respekt hos såvel elever som forældre, og han deltog med megen iver og interesse i foreningsarbejdet i sognet og på egnen.

I en årrække boede Asmus Jægers far, Mathias Jæger, hos sin søn i Hunderup og hjalp lidt til med at passe landbrugsdriften, og Mathias Jæger døde her. Da Asmus Jæger lagde op i 1912, lod han opfører huset "Skovvang", (nu Nørlundvej 1), men det var forholdsvis kort tid han boede her. Han flyttede til Ribe, hvor han døde i 1917.

Asmus Jæger var gift to gange. Første gang med Botille (f. Hansen) fra "Frøsiggård". 2 gang med Johanne Kirstine fra Lindknud, og der var 3 børn i hvert ægteskab. Den usædvanligt aktive og dygtige og meget respekterede mand satte sig så mange spor, at man i sognet ønskede at hædre hans minde, og med historikeren T. Tobiassen Kragelund som primus motor fik man omkring 1925 rejst mindestenen, som nu står i hjørnet af skolens have.